Niektoré údaje poskytnuté prostredníctvom stránok www.novalim.sk môžu mať povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z., resp. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“). · Veľmi si vážime Vašu dôveru a ubezpečujeme Vás, že ochrane Vašich osobných údajov pred neoprávneným nakladaním venujeme maximálnu pozornosť. Pri ich spracovaní máme na zreteli nutnosť zaistiť ich ochranu v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami. · Osobné údaje sú na našich webových stránkach vyžadované iba v technicky nutnom rozsahu. Zistené údaje nie sú v žiadnom prípade využívané iným komerčným spôsobom, predávané ani prenajímané tretím osobám. Akékoľvek údaje, ktoré používateľ počas svojej registrácie poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. · Okrem údajov vedome poskytnutých firma NOVALIM nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o zákazníkoch, napr. počas ich návštevy stránok www.novalim.sk, sťahovania programov a využívania ostatných služieb poskytovaných na stránkach. Osobné údaje sa vyžadujú v rámci procesu vytvárania objednávky alebo stiahnutia demoverzie programov. · Podľa Zákona má každý používateľ, ktorý poskytol osobné údaje spoločnosti NOVALIM, právo písomne požiadať o poskytnutie informácie o tom, aké osobné údaje o ňom spoločnosť NOVALIM spracováva. · Vaše údaje využívame aj na naše vlastné marketingové účely, v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. · Každý návštevník stránok alebo zákazník má právo požiadať o vyradenie zo zoznamov na zasielanie týchto informácií zo strany Prevádzkovateľa. · Vaše osobné údaje spracováva výhradne spoločnosť Novalim spol. s.r.o