PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1. Organizátor súťaže “Ročná zásoba múky” je spoločnosť

Novalim s.r.o.,

Čárskeho 1,

841 04 Bratislava.

2. Súťaž začína 10.4.2017 a končí 28.4.2017

3. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba, ktorá splní podmienky súťaže. Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec spoločnosti Novalim spol. s r.o.

4. Výherné ceny:

104 kg bezgluténových múčnych zmesí PROMIX od firmy Novalim, podľa výberu výhercu

5. Podmienkou súťaže je zanechanie e-mailovej adresy cez registračný formulár na stránke https://www.novalim.net/expo-comp. Účastník súťaže poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov.

6. Žrebovanie výhernej ceny sa uskutoční na konci súťaže.

Žrebovanie bude prebiehať u organizátora náhodným výberom zo všetkých Účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže. Každý Účastník súťaže môže byť vyžrebovaný iba raz.
Výhercovia budú oboznámení o výsledkoch žrebovania e-mailovou formou, zlosovanie sa uskutoční na výstave Gluten-Free Expo v Trenčíne dňa 29.4.2017.
Spôsob a termín odovzdania výhry organizátor dohodne s výhercom. Výhercovia súťaže budú zverejnení najneskôr do 3 pracovných dní od zlosovania via email and Novalim Facebook page.

7. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím ceny, vzdá sa ceny, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto štatútu, cena prepadáva v prospech Organizátora.
Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre výhru ceny boli splnené, alebo nie.

8. Dane. Výhra podlieha daňovej povinnosti u výhercu podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Povinnosť odviesť daň z výhry má výherca.

9. Osobné údaje. Každý Účastník súťaže udeľuje svojou účasťou v súťaži Organizátorovi súhlas k tomu, že jeho meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail môžu byť použité primeraným
spôsobom v marketingovej komunikácii Organizátora.
Účastník súťaže ďalej udeľuje Organizátorovi súhlas na využitie údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa (vrátane e-mailovej adresy) a telefónne číslo na poskytovanie informácií o ďalších
akciách a produktoch Organizátora. Súhlas je udelený dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Organizátora.

Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo vyžadovať
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu alebo
likvidáciu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel ich spracúvania sa skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti
namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely (reklamné a propagačné aktivity).

Účastník súťaže dáva účasťou v Súťaži Organizátorovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok
a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných Organizátorom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním ceny pre komerčné a
preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo
zaradením do súborného diela. Účastník súťaže udeľuje Organizátorovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať.
Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Organizátor údaje v súlade s ich určením poskytne.

10. Práva Organizátora. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, ktoré vyplynú z tejto súťaže alebo vzniknú v súvislosti s ňou, budú riešené rozhodnutím organizátora. Organizátor si vyhradzuje
právo na zmenu Štatútu, na zrušenie Súťaže, jej odloženie, prerušenie, zmenu dĺžky trvania, ako aj zmenu podmienok Súťaže, pravidiel žrebovania, dátumu uskutočnenia žrebovania,
počtu výhercov, ako aj druh cien, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu Štatútu a podmienok súťaže Organizátor vhodným spôsobom zverejní. Účastník súťaže berie na vedomie,
že ceny nie je možné vymáhať súdnou cestou.

11. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť so súťažnými pravidlami na www.novalim.net Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú všetci Účastníci súťaže svoj súhlas s týmto Štatútom.

V Bratislave, dňa 7.4.2017

Novalim spol. s r.o.